Naposledy dodané

Informácie pre záujemcov

Ste na správnom mieste aby ste obstarali Vami vybraté zariadenia. Pevne dúfame, že nájdete všetky informácie ktoré potrebujete vedieť. V prípade, že máte ozázky neváhajte nás kontaktovať.

Čo je potrebné vedieť o spolupráci ?

Spoločnosť CELAF neposkytuje úver na kúpu zariadenia ale zariadenie obstará na svoj účet a prenechá na užívanie záujemcovi za dohodnutú odplatu.

Trvanie zmluvy ?

Zmluva sa vždy uzatvára na 12 alebo 24 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie. 

Aké sú možnosti po skončení zmluvy?  

Máte na výber viac možností  to:

- odkúpiť zariadenie za zostatkovú cenu

- vymeniť zariadenie za novšie

- pokračovať v prenájme formou spätného leasingu

- vrátiť zariadenie 

O koľko sa prepláca vybrané zariadenie?

Zariadenie sa neprepláca. Výška obstarávacej sumy je pre Vás známa, kópie dokaldov o obstaraní sú Vám k dispozícii.  Zariadenie sa  stáva plným majetkom záujemcu až po zaplatení plnej alebo zostatkovej kúpnej ceny.

Je to úplne jednuché, čo je potrebné k podpísaniu zmluvy?

Na začiatku spolupráce sa podpisuje zmluva o nájme zariadenia. Pri doručení zariadenia klient podpíše preberací protokol. K posúdeniu Vašej žiadosti stačí vyplňiť tlačivo nižšie a zaslať požadované informácie. Schválenie žiadosti je do 24 hodín.   

Aký je časový priebeh spolupráce po podpise zmluvy?

Po podpísaní zmluvy a prijatí povinných úhrad nasleduje dodanie zariadenia podľa možností dodávateľa. Najskoršie dodanie je možné 7-10 dní od vzniku spolupráce.