Naposledy dodané

Obchodné podmienky

Čo je potrebné vedieť o spolupráci ?

Spolupráca vzniká na základe záujmu zo strany záujemcu. Môže sa jednať o nové zariadenie, časť zariadenia, alebo aj o použité zariadenie. Spoločnosť CELAF neposkytuje úver na kúpu zariadenia ale zariadenie obstará na svoj účet a prenechá na užívanie záujemcovi za dohodnutú odplatu.

 

Trvanie zmluvy 

Zmluva sa vždy uzatvára na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia za rovnakých podmienok na ďalšie obdobie. Doba prenájmu závisí od záujemcu, môže byť 12 maximálne 24 mesiacov.

 

Kedy je možné odkúpiť zariadenie?

 

Zariadenie je možné odkúpiť počas trvania zmluvy za zostatkovú hodnotu hocikedy bez dodatočného poplatku alebo príplatku.

 

O koľko sa prepláca zariadenie?

 

Konkurenčné prostredie spoločností ponúkajúce financovanie zaistilo, že klient neprepláca hodnotu zariadenia. Zariadenie sa však stáva plným majetkom záujemcu až po zaplatení plnej kúpnej ceny.


 

Aký je poplatok za spoluprácu a čo obsahuje?

 

Poplatok za spoluprácu so spoločnosťou CELAF je stanovený podľa cenníka a zahŕňa v sebe náklady na administráciu, poistenie, manipuláciu, atď. Vypočíta sa ako percentuálny poplatok z hodnoty zariadenia (cena vrátane DPH) a platí sa  za každých 12 mesiacov prenájmu. Cena obsahuje všetky náklady spoločnosti CELAF súvisiace s prenájmom okrem DPH.

 

Dodatočné poplatky spolupráce sú v prípade vzniku potreby:

 

1. Zaslanie 1. Upomienky 20 EUR vrátane DPH

2. Zmena zmluvy na základe požiadavky klienta 50 EUR vrátane DPH

 

Čo musím ešte zaplatiť ?

 

Pri podpise zmluvy je potrebné zložiť depozit (akontáciu)  vo výške ktorá sa stanový na základe bonity klienta a typu zariadenia. Vypočítava sa ako % z obstarávacej ceny zariadenia. Tento depozit slúži ako garancia, že klient neodstúpiť od zmluvy skorej ako 12 mesiacov. V prípade, že klient od zmluvy odstúpi alebo nevykoná povinné úhrady, tento depozit prepadá. Po riadnom skončení leasingu túto sumu vrátime záujemcovi prípadne započítame do kúpnej ceny zariadenia.

 

Za ktoré náklady zodpovedá záujemca?

 

Záujemca zodpovedá za všetky prevádzkové náklady a náklady na opravy mimo opráv zahrnutých do záruky.

 

Čo sa stane keď omeškám úhradu leasingu?

Splatnosť mesačného leasingu je vždy 7. Dňa v mesiaci. Za deň úhrady sa považuje pripísanievfinančných prostriedkov na náš účet. V prípade omeškania úhrady Vám pošleme prvú upomienkuvktorá je spoplatnená. Budete mať časť na doplatenie leasingu do 21. Dňa v danom kalendárnomvmesiaci. V prípade, že úhrada nebude pripísaná do druhého termínu, Vami poskytnutý depozit prepadáva zariadenie bude okamžite odobratý. V prípade, že nastane situácia, kedy viete, že nedokážete uhradiťvleasingovú splátku, môžete požiadať o zmeny zmluvy za poplatok 50 EUR s odkladom splátky najviac o 1 mesiac. Takto kaucia neprepadá, a splátku môžete uhradiť neskôr. Taktiež sa môžete vyhnúť poplatku za upomienku.

 

Zdá sa to byť jednoduché, čo je potrebné podpísať pri vzniku spolupráce?

Na začiatku spolupráce sa podpisuje leasingová zmluva a taktiež zmluva o zverení predmetu do užívania. Tieto zmluvy budú notársky overené (náklady sa hradia z poplatku za spoluprácu). Zmluva o zverení predmetu do užívania sa uzatvára podľa občianskeho zákonníka s fyzickou osobou. V prípade, že sa zariadenie stratí, poškodí, nevráti, táto zmluva bude základom pri vymáhaní škôd príp. trestnom oznámení.

 

Aký je časový priebeh spolupráce po podpise zmlvuy?

Po podpísaní zmluvy a prijatí financií na náš účet (depozit + poplatok) bude zariadenie dodané do 14 kalendárnych dní na miesto určenia v prípade, že je zariadenie pri podpise zmluvy k dispozícii u výrobcu (dodávateľa). V prípade, že zariadenia nie je k dispozícii u výrobcu, (napríklad zariadenia vyrábané na mieru) dodanie sa uskutoční v najskoršom termíne určenom dodávateľom (výrobcom).